1. Všeobecná ustanovení

1.1. PURPLE ROCKET s.r.o., je společnost provozující služby v oblasti canyoningu. IC 09106413 sídlo společnosti Nové sady 988/2, Brno, 602 00, Brno. Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C117109.

1.2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností PURPLE ROCKET s.r.o. a Objednatelem nebo Příjemcem služby. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy neupravené těmito VOP obchodním zákoníkem v platném znění.

2. Vymezení pojmů

2.1. Poskytovatel služby PURPLE ROCKET s.r.o. – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.

2.2. Objednatel služby nebo Příjemce služby, je fyzická nebo právnická osoba.

2.3. Příjemce služby je buďto Objednatel nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, případně třetí osoba, které Příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil. Oprávnění využít objednanou službu může být po souhlasu Poskytovatele služby převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění, je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Oprávněná osoba – příjemce, je povinna řádně a včas kontaktovat Poskytovatele služeb.

2.4. Jestliže je Příjemce služby osoba mladší 15 let, je Objednatel povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je Příjemce služby osoba mladší 18 let, je Objednatel povinen zajistit souhlas zákonného zástupce, je-li bez jeho doprovodu.

2.5. E-mailová forma nebo také e-mailová komunikace – je elektronická pošta adresy pilot@purple-rocket.com nebo vibes@canyoning.academy nebo také exa@purple-rocket.com

2.6. Webová stránka Poskytovatele služby je www.purple-rocket.com nebo www.canyoning.academy

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Poskytovatele služby zajistit dodání služeb popsaných v popisu akce na www.purple-rocket.com a www.canyoning.academy (případně v nabídce akce) a závazek Objednatele služby zaplatit Poskytovateli služby sjednanou cenu za poskytnutí objednaných služeb. Smluvní vztah vzniká mezi Objednatelem a Poskytovatelem služby doručením potvrzení objednávky (tj. uzavřením smlouvy písemnou tzn. emailovou formou komunikace).

4. Uzavření smlouvy

4.1. Návrhem na uzavření smlouvy je Objednávka nebo vyplněný Poptávkový formulář. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele služby, telefonicky, osobně (v provozovnách Poskytovatele služby, uvedených na webových stránkách www.purple-rocket.com, www.canyoning.academy) nebo emailem. Poptávkový formulář na www.purple-rocket.com, www.canyoning.academy je podkladem pro uzavření následné objednávky služby písemnou formou (tzn. emailovou komunikací). V případě, že Příjemce služby není v době objednávky služby plnoletý, je Objednatelem jeho zákonný zástupce. V tomto případě, je platný Poptávkový formulář a návazná emailová komunikace zákonného zástupce zaslaná Poskytovateli služby.

4.2. Objednávka znamená bezvýhradný souhlas Objednatele se smlouvou a s těmito VOP. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.purple-rocket.com, www.canyoning.academy

4.3. Závazným souhlasem Poskytovatele služby Objednateli (jedná se o potvrzení objednávky ze strany Poskytovatele služby) se rozumí potvrzení objednávky Objednateli, faktura nebo zálohová faktura. Potvrzení objednávky služeb lze učinit telefonicky, osobně (v provozovnách Poskytovatele služeb uvedených na www.purple.rocket.com, www.canyoning.academy) písemně, nebo emailem.

4.4. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu Poskytovatele služby Objednateli. Od tohoto okamžiku mezi Poskytovatelem služby a Objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Místem doručení je místo označené Objednatelem v poptávkovém formuláři, emailové či telefonické objednávce. Za doručení závazného souhlasu Poskytovatele služby se považuje jeho převzetí Objednatelem, Příjemcem služby nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na adrese uvedené v poptávkovém formuláři nebo doručení emailu na emailové adrese uvedené v objednávce.

5. Platební podmínky a cena

5.1. Cena poskytovaných služeb je uvedena na www stránkách Poskytovatele služby www.purple-rocket.com, www.canyoning.academy, popřípadě je uvedena v nabídce služeb zpracované Poskytovatelem služby. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Zaplacení sjednané ceny je podmínkou poskytnutí objednaných služeb.

5.2. Platba musí být provedena v EUR nebo CZK měně. V případě úhrady bankovním převodem hradí Objednatel veškeré bankovní poplatky, tak aby sjednaná cena za objednané služby byla připsána na účet Poskytovatele služby v plné výši.

5.3. Zálohová platba dle vystavené zálohové faktury, která je součástí Závazného souhlasu Poskytovatele služby, je ve výši 50 % z ceny objednané služby. Splatnost faktury je standardně 10 dní.

5.4. Doplatek celkové ceny dle vystavené závěrečné faktury je splatný nejpozději 30 dnů před zahájením plnění objednané služby.

6. Storno podmínky

6.1. Příjemce služby není oprávněn zrušit rezervaci služby a je povinen se na vlastní náklady dostavit ve sjednaném termínu na místo poskytnutí objednané služby. Dohodou smluvních stran je možná pouze změna rezervace na jiný volný Poskytovatelem služby vypsaný termín služby. Pokud mezi smluvními stranami nedojde k vzájemné dohodě o novém termínu poskytnutí služby, je minimální storno poplatek roven již poskytnutému plnění. Poskytovatel služby není povinen vrátit Příjemci služby jakékoli jím poskytnuté plnění.

6.2. Poskytovatel služby je oprávněn zrušit nebo změnit poskytnutí služby:
– jestliže Poskytovatel služby zruší nebo změní termín plnění služby nejpozději 30 dnů před sjednaným termínem, nemá Příjemce služby právo na odstoupení od smlouvy a má právo si sjednat nový termín služby z nabídky Poskytovatele služby.
– jestliže Poskytovatel služby zruší nebo změní termín plnění služby mezi 29 dnem a nejpozději 7 dnem před sjednaným termínem poskytnutí služby, má v takovém případě Příjemce služby právo sjednat si termín služby nový nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vzniká Příjemci služby právo vrácení již zaplacené zálohové platby.
– storno rezervace učiněné Poskytovatelem služby později než 6 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby, zakládá právo Příjemci služby buď na změnu termínu plnění služby anebo na odstoupení od smlouvy a vrácení poskytnutého plnění (bez nároku na náhradu škody vzniklé Příjemci služby v přímé souvislosti se zrušením rezervace na dopravu do místa).

6.3. Poskytovatel služby je oprávněn změnit místo plnění služby nebo termín plnění služby nebo rozsah služby z důvodu vyšší moci, zejména nevhodných lokálních klimatických podmínek nebo z důvodu nevhodného stavu hladiny vodních toků nebo z důvodu nevhodného stavu v kaňonech (přírodního, technického). O nevhodný stav v kaňonu se jedná zejména tehdy, je-li ohrožena bezpečnost Poskytovatele služby nebo Příjemce služby. V takovém případě nabídne Poskytovatel služby Příjemci služby náhradní termín, náhradní místo případně náhradní službu srovnatelného charakteru a rozsahu. V případě rozdílné ceny náhradní služby platí cena náhradní služby. Příjemce služby v takovém případě nemá nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti se změnou termínu plnění. Příjemce služby v takovém případě nemá nárok na náhradu škody vzniklé v souvislosti se změnou místa plnění.

6.4. Poskytovatel služby je oprávněn odepřít poskytnutí služby Příjemci služby zejména v případě, že vyhodnotí nedostatečné schopnosti, dovednosti, fyzické nebo psychické předpoklady příjemce služby pro bezpečné absolvování plnění objednané služby. V takovém případě má Příjemce služby nárok na částečný storno poplatek ve výši maximálně 50 % poskytnutého plnění.

7. Obecná práva a povinnosti

7.1. Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na čerpání služby odpovědnou osobu. Má-li Poskytovatel služby pochybnosti o schopnostech Příjemce služby absolvovat objednané služby, má právo jej vyzvat k prověření schopností, případně má právo k zamítnutí a vyloučení účasti Příjemce služby na absolvování objednané služby – a to i v průběhu čerpání objednané služby.

7.2. Základní informace o charakteru nabízené služby, případných omezeních, které se týkají nabízených služeb (např. věk, nároky na zdravotní, fyzickou a psychickou způsobilost) jsou uvedeny v nabídce Poskytovatele služby. Povinností Příjemce služby před uzavřením smlouvy je seznámit se s těmito informacemi. V případě nejasností či pochybností je Příjemce služby povinen kontaktovat Poskytovatele služby a potřebné informace si vyžádat a nesrovnalosti a otázky vyjasnit. Příjemce služby absolvuje před čerpáním jednotlivých objednaných služeb instruktáž, bezpečností školení a případně nácvik. Příjemce služby absolvuje před čerpáním jednotlivých služeb tzv. brífink – podrobné informace o charakteru a náročnosti služby. Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané objednané služby. V případě, že Příjemce služby není způsobilý službu čerpat, nemá nárok na vrácení poskytnutého plnění.

7.3. Příjemce služby je povinen si obstarat všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, odpovídající zdravotní a jiné pojištění). Seznam potřebných dokumentů je uveden na webových stránkách Poskytovatele služby: www.purple-rocket.com, www.canyoning.academy Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje Příjemce služby.

7.4. Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí Poskytovateli služby, sobě anebo třetí osobě z důvodu porušení pokynů Poskytovatelem určené odpovědné osoby, se kterými byl seznámen.

7.5. Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:
– z důvodu hrubého porušení povinností Příjemce služby plynoucích z uzavřené smlouvy
– z důvodu neuposlechnutí pokynů odpovědné osoby Poskytovatele služby – zejména pokynů týkající se bezpečnosti účastníků akce a bezpečnosti třetích osob.
– z důvodů, kdy Příjemce služby je pod vlivem omamných, psychotropních látek, jiných drog, léčiv a alkoholu.
– z důvodu opakovaného narušení pořádku, dobrých mravů a principů slušného chování.
V takovýchto případech má Poskytovatel služby nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 100 % z ceny objednané služby. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, kteroukoliv ze smluvních stran, musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailové forma.

8. Ochrana osobních údajů v souladu s nařízením EU (GDPR)

8.1. Poskytovatel služby zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Správcem osobních údajů je Poskytovatel služby, za správu osobních údajů je zodpovědný Jednatel společnosti – tel. +420 604 784 522, email: pilot@purple-rocket.com

8.2. Osobní údaje Objednatele resp. Příjemce služeb jsou:
– kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa). Kontaktní údaje slouží pro komunikaci s Objednatelem nebo Příjemcem služby a budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb nebo jiných změn. Správcem osobních údajů je Poskytovatel služby. Přístup k těmto informacím má pouze Poskytovatel služby a jeho účetní oddělení. Tyto informace jsou uloženy v elektronické podobě na serveru Poskytovatele služby a v písemné podobě v rámci účetnictví Poskytovatele služby po dobu 5 let. Přístup k těmto informacím mají pouze zaměstnanci společnosti Poskytovatele služby. Tyto informace nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, nejsou využívány pro marketingové potřeby žádných třetích stran. Za správu těchto osobních údajů je zodpovědný jednatel společnosti Poskytovatele služby.
– Osobní údaje – (výška, váha, zdravotní stav), slouží pouze za účelem potřeby zajištění vhodného vybavení zapůjčeného Poskytovatelem služby. Správcem osobních údajů je Poskytovatel služby. Údaje jsou uchovávány pouze v elektronické podobě na serveru Poskytovatele služby po dobu 5 let. Tyto informace nejsou poskytovány žádným třetím subjektům, nejsou využívány pro marketingové potřeby žádných třetích stran. Za správu těchto osobních údajů je zodpovědný jednatel společnosti Poskytovatele služby.
– Fotografie a videa. Poskytovatel služby v rámci plnění služby pořizuje případný fotografický záznam nebo video záznam. Tento záznam slouží primárně pro Příjemce služby a pro marketingové potřeby Poskytovatele služby. Tyto záznamy jsou uloženy v elektronické podobě na serveru Poskytovatele služby, jsou zveřejněny na WWW stránkách a Facebooku Poskytovatele služby, případně jeho obchodních partnerů, na tištěných marketingových předmětech Poskytovatele služby. Správcem takovýchto záznamů je Poskytovatel služby.
Příjemce služby v rámci procesu objednání služby poskytuje výslovný souhlas nebo nesouhlas s metodikou ochrany osobních údajů Poskytovatele služby – souhlas nebo nesouhlas se sběrem, uchováním a využitím výše definovaných osobních údajů. Příjemce služby může souhlas odvolat. Poskytovatel služby je povinen nesouhlas respektovat a na základě odvolaného souhlasu je povinen nezveřejňovat, respektive neprodleně odstranit osobní údaje Příjemce služby ze svého úložiště a ukončit jakékoliv využití těchto osobních údajů Příjemce služby (mimo zákonných údajů v rámci účetnictví Poskytovatele služby).

8.3. Objednatel případně Příjemce služby v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Poskytovatel služby je povinen nesouhlas nebo odvolaný souhlas respektovat a v tomto případě osobní údaje dále neuchovávat. Osobní údaje Příjemců služby jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Veškeré údaje získané od Příjemců služby jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Poskytovatele služby a nejsou poskytovány třetím osobám. Objednatel, případně Příjemce služby projevuje spolu se souhlasem s těmito VOP i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení případných písemností, dále, že Česká pošta s.p., je oprávněná k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

8.4. Objednatel případně Příjemce služby má právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7, Česká republika www.uoou.cz

9. Reklamace

9.1. Nesplní-li Poskytovatel služby své povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy řádně a včas, má právo Příjemce služby vady poskytnuté služby u Poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytované služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, má Příjemce služby právo vady poskytnuté služby u Poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však 14 dnů kalendářních dnů plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba dle uzavřené smlouvy poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

9.2. Objednatel případně Příjemce služby je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi Poskytovatelem služby a Příjemcem služby rozumí i emailová forma) a je povinen popsat vady poskytnuté služby.

9.3. Poskytovatel služby reklamaci bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace Poskytovatel služby Příjemci služby vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

9.4. V případě, že Příjemce služby řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny reklamované služby, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně Poskytovatele služby, má příjemce služby právo na vrácení uhrazené ceny služby viz. bod 6 – Storno podmínky.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto aktualizované Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.4.2022